Ogłoszenie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie EL” Sp. z o. o.

82-300 Elbląg, ul. Elizy Orzeszkowej 13

ogłasza

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń

ogólnostomatologicznych

 

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

 

1. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać na stronie www.twojezdrowie.eu oraz w Biurze Zarządu NZOZ „Twoje Zdrowie EL” Sp. z o. o. w Elblągu, ul. Lidzbarska 24, w godz. 9:00 – 13:00.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: udzielaniu świadczeń zdrowotnych

przez lekarza stomatologa w Przychodni Miejskiej NZOZ „Twoje Zdrowie”,  w Poradni Stomatologicznej w Morągu, ul. Warmińska 23 – planowana wielkość zamówienia określona została na 69 000 punktów w tym:

- punkty ogólnostomatologiczne, bez punktów protetycznych 62 376

- punkty ogólnostomatologiczne, punkty protetyczne 6 624

Świadczenie zdrowotne muszą być udzielane w w/w placówce.

Oferent musi posiadać wymagane kwalifikacje i kompetencje do udzielania świadczeń zdrowotnych. Udzielający zamówienia udostępni gabinety lekarskie na czas wykonywania świadczeń oraz zapewni wyposażenie niezbędne do realizacji świadczeń, zgodnie ze standardami dla wykonywania tych świadczeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWKO.

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz nie dopuszcza możliwości składnia ofert wariantowych.

3.Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2015 do 31.12.2015

4.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Oferent winien spełniać warunki określone w SWKO i złożyć wymagane dokumenty zgodnie z pkt. IV Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w określonym terminie.

 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryterium podlegającym ocenie jest

Objaśnienia do wyliczenia oceny oferty :

Ocena ceny = cena najniższa oferty z zakresu stomatologii zachowawczej: cena oferty badanej x 70

+

cena najniższa oferty z zakresu protetyki: cena oferty badanej x 20


Objaśnienia do wyliczenia kryterium ciągłości usług:

- świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Przyjmującego zamówienie w okresie 2013, 2014, zgodnie z zawartymi umowami -10 pkt

- świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Przyjmującego zamówienie w okresie jednego z wymienionych roczników zgodnie z zawartymi umowami - 5 pkt.

Ocena końcowa zostanie wyliczona wg wzoru:

Ocena końcowa = ocena ceny + liczba punktów za ciągłość usług

Udzielający zmówienie odrzuca oferty, które nie uzyskają 60 pkt w ocenie końcowej.

Zawarta w formularzu cenowym cena winna uwzględniać wszystkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia.

 

6. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych w Morągu" i adresem zamawiającego, należy złożyć w Biurze Zarządu NZOZ „Twoje Zdrowie EL”, 82-300 Elbląg, ul. Lidzbarska 24, w terminie do dnia 08.06.2015. godz. 14.00 lub listownie na adres: 82-300 Elbląg, ul. E. Orzeszkowej 13.

 

7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Na stronie internetowej www.twojezdrowie.eu

8. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

10. Oferentowi przysługują środki odwoławcze zgodnie z opisem w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.


 

Zarząd Spółki

Załączniki:

Oświadczenie Oferenta

Oświadczenie dot. godzin pracy

Formularz dla Oferenta

Szczegółowe warunki konkursu ofert

NZOZ „Twoje Zdrowie EL” Sp. z o. o. zatrudni do pracy w Przychodni lekarza POZ (lekarz ogólny, internista, rodzinny, pediatra lub w trakcie specjalizacji)


Oferujemy:

- pracę w nowocześnie wyposażonych gabinetach

- możliwość dodatkowych przyjęć prywatnych oraz pacjentów komercyjnych (z firm ubezpieczeniowych)

- elastyczny czas pracy (możliwość dopasowania godzin pracy do swoich innych zajęć)

- pomoc w znalezieniu mieszkania

- wspaniałą atmosferę pracy w zgranym zespole, w którym kładziony jest duży nacisk na wzajemną pomoc i współpracę

- konkurencyjne wynagrodzenie

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie. Warunki szczegółowe do uzgodnienia.

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje proszę składać osobiście do biura firmy przy ulicy Lidzbarskiej 24 w Elblągu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rekrutacja@twojezdrowie.eu

Od 1.01.2014 Poradnia Stomatologiczna z ul. Traugutta 48 zostaje przeniesiona do Klinicznego Wielospecjalistycznego Centrum Medycznego na ul. Orzeszkowej 13.

Rejestracja pacjentów 55 221 02 80